English Polski Česky Úvodní stránka
Není důležité
o pomoci přemýšlet,
důležité je pomoci!


č.ú.: 1657156389/0800
IBAN: CZ53 0800 0000
0016 5715 6389
SWIFT kód: GIBACZPX

Zápis z jednání valné hromady OS Svatá Barbora

15.6.2006
Zápis z jednání valné hromady Občanského sdružení Svatá Barbora, konaného dne 15.6.2006 v sále OKD, a.s. v Ostravě
PhDr. Zdeněk Starý, předseda sdružení, zahájil jednání valné hromady, když osobně přivítal ředitele pro lidské zdroje OKD, a.s Ing. Lubomíra Langra a ostatní přítomné členy sdružení. Zároveň seznámil přítomné s následujícím programem valné hromady:

1) Zahájení, volební a hlasovací řád
2) Volba předsedy valné hromady
3) Zpráva o činnosti občanského sdružení
4) Zpráva o hospodaření
5) Zpráva revizní komise
6) Návrh plánu činnosti do konce roku 2006
7) Návrh rozpočtu do konce roku 2006
8) Volba členů výboru na další období
9) Volba členů revizní komise na další období
10) Návrh na změnu stanov
11) Různé
12) Závěr

Po konstatování, že z celkového počtu 21 členů občanského sdružení je na valné hromadě přítomno 13 členů (kteří zastupují celkem 72 hlasů), a že tedy valná hromada je usnášeníschopná, předal slovo Ing. Langrovi.

Ředidel pro lidské zdroje OKD, a.s. Ing. Lubomír Langr ve svém krátkém vystoupení poděkoval jménem OKD, a.s. všem členům sdružení a sponzorům za jejich přístup k dalšímu zlepšení podmínek pro zajištění pomoci jednotlivým postiženým rodinám. Rovněž vyřídil pozdrav od předsedy představenstva KI Ing. Bakaly, který byl přítomen v budově vedení OKD, kde souběžně s valnou hromadou probíhala tisková konference.

Předseda sdružení PhDr. Starý následně seznámil přítomné s návrhem volebního a hlasovacího řádu (hlasování pomocí tabulek s počtem hlasů odpovídajícímu výši členského příspěvku, volba členů výboru a revizní komise bude provedena aklamací). Dále informoval, že došlo ke změně počtu členů občanského sdružení – skupina OKD je považována za jednoho člena s počtem hlasů 50, což odpovídá členskému příspěvku ve výší 500 000,- Kč. K přednesenému návrhu volebního a hlasovacího řádu nebyly ze strany přítomných delegátů připomínky.

2) Předseda sdružení PhDr. Starý navrhl plénu jako předsedu valné hromady zvolit Ing. Jana Kuriala. Jednomyslným hlasováním delegátů valné hromady byl jejím předsedou Ing. Jan Kurial zvolen. Poté se Ing. Kurial ujal své funkce a dále ve smyslu schváleného programu řídil jednání valné hromady.

3) PhDr. Starý přednesl zprávu občanského sdružení za období od poslední valné hromady dne 16. 6. 2005 do konce května roku 2006 (příloha č. 1 k tomuto zápisu). S odkazem na písemný materiál, který obdrželi všichni delegáti valné hromady ještě před jejím zahájením, vyzdvihl zejména některé důležité body. Konstatoval, že se podařilo dále prohloubit plnění základních cílů – úkolů sdružení, tj. oslovit rodiny pozůstalých a zapojit je více do činnosti sdružení, zajistit finance na činnost a také zajistit řádnou propagaci občanského sdružení. Jako velmi pozitivní uvedl, že od loňské valné hromady se do činnosti sdružení podařilo zapojit více rodin (nárust z cca 50localhost na cca 90 localhost rodin). Uvedl, že v současné době občanské sdružení eviduje 99 dětí v 50 rodinách s tím, že do sdružení byly na základě žádostí průběžně zahrnuty další 4 rodiny s 5 dětmi, jejichž otec zahynul před rokem 1999. Seznámil přítomné s návrhem výboru na částečnou profesionalizaci činnosti výboru vytvořením funkce výkonného tajemníka, který by mezi jednáními výboru vykonával jim stanovenou činnost na základě plné moci výboru. Mezi jinými vyzvedl I. ročník Barboradování, který se pro velký úspěch a jeho přínos stane tradiční (hlavní) každoroční akcí sdružení. V závěru poděkoval všem, kteří přispívají k úspěšné činnosti sdružení, zvláště vyzvedl přínos vedení OKD. Po přednesené zprávě nechal předseda valné hromady Ing. Kurial o této hlasovat. Přednesená zpráva byla jednomyslně přijata.

4) Zprávu o hospodaření, která je rovněž součástí tohoto zápisu jako příloha č. 2, a která byla všem delegátům k dispozici před zahájením valné hromady, přednesl člen výboru Ing. Vladislav Kaluža. Ten ve zprávě zkomentoval příjmy a výdaje sdružení v roce 2005 a v období do 31. 5. 2006. Stručně se také zmínil o veřejné sbírce - pokladničce v hornickém muzeu, jejichž výtěžek byl plné výši použit na úhradu školného Marioly Gwozd s tím, že stav na samostatném kontě v ČS je k dnešnímu dni nulový. Dále podal zprávu o příspěvkové morálce členů sdružení v loňském a v letošním roce. Zpráva o hospodaření byla v rámci hlasování všemi přítomnými delegáty jednomyslně přijata.

5) Zprávu revizní komise (příloha č. 3 k tomuto zápisu) přednesl Ing. Lipowski. Tento konstatoval, že revizní komise neshledala závady v činnosti občanského sdružení s tím, že byly dodržovány všechny normy a zásady platné pro činnost občanských sdružení. Doporučil delegátům jménem revizní komise schválit zprávu o činnosti sdružení, zprávu o hospodaření v roce 2005 a v období od 1. 1. do 31. 5. 2006 a návrh rozpočtu na rok 2006. Hlasováním byla přednesená zpráva jednomyslně přijata.

6) Předseda výboru PhDr. Starý přednesl návrh činnosti Občanského sdružení Svatá Barbora v 2. pololetí letošního roku (který byl také součástí pozvánek na valnou hromadu a je přílohou č. 4 k tomuto zápisu). K tomuto návrhu nebyly ze strany přítomných vzneseny připomínky.

7) Člen výboru Ing. Kaluža přednesl návrh rozpočtu do konce roku 2006 a tím na celý rok 2006 (příloha č. 5 k tomuto zápisu). Zkomentoval předpokládané příjmy a výdaje v tomto roce a předpokládaný hospodářský výsledek. Předseda jednání pak nechal hlasovat o předneseném návrhu činnosti sdružení (dle bodu 6 tohoto zápisu) a o návrhu rozpočtu do konce roku 2006 a celého roku 2006. K oběma návrhům nebyly připomínky a tyto byly schváleny všemi hlasy přítomných delegátů.

8) Ing. Gabriela Mechelová poté přednesla návrh členů nového výboru občanského sdružení na další období. K navrženým členům výboru nebyly ze strany delegátů vzneseny připomínky.

Jako členové výboru byli aklamací jednomyslně zvoleni:

PhDr. Zdeněk Starý
PhDr. Věra Breiová
Ing. Gabriela Mechelová
Ing. Tomáš Belka
Ing. Vladislav Kaluža.

9) Ing.Gabriela Mechelová poté přednesla návrh členů nové revizní komise občanského sdružení na další období. K navrženým členům revizní komise nebyly ze strany delegátů vzneseny připomínky.

Jako členové revizní komise byli aklamací jednomyslně zvoleni:
Ing. Jan Kurial
Ing. Karel Lipowski
Ing. Lubomír Ciosk

10) Ing. Kurial přednesl návrh na částečnou profesionalizaci činnosti občanského sdružení formou ustanovení výkonného tajemníka, který nebude členem výboru a bude mezi jednáními výboru vykonávat stanovenou činnost na základě výborem stanovené plné moci v souladu s plánem práce při dodržování platných zásad pro činnost sdružení. Tuto činnost bude vykonávat v období červenec 2006 až červen 2007 na základě smlouvy o pracovní činnosti, přičemž jeho plat je navrhován ve výši 8 000,- Kč.

V souvislosti s navrženou částečnou profesionalizací činnosti sdružení přednesla Ing. Mechelová příslušný návrh změny stanov občanského sdružení Svatá Barbora, který měli předem delegáti k dispozici, a který je přílohou č. 6 tohoto zápisu. K přednesenému návrhu změny stanov nebyly ze strany přítomných vzneseny připomínky přičemž v následném hlasování byl návrh schválen všemi hlasy přítomných delegátů. V dalším hlasování byla jednomyslně schválena odměna pro tajemníka ve výši 8 000,- Kč. měsíčně.

11) V různém navrhl předseda sdružení PhDr. Starý zrušit členství ve sdružení Ing. Otáhalovi a Mgr. Grigovi z důvodu nezaplacení členského příspěvku. I v pozvánce na tuto valnou hromadu byli vyzváni k zaplacení příspěvku s tím, že se hromady nezúčastnili a příspěvek do dnešního dne neuhradili. K tomuto návrhu nebyly připomínky a v následném hlasovaní byl návrh jednomyslně schválen.

12) Závěrem předseda valné hromady Ing. Kurial poděkoval všem za jejich účast a novým členům nového výboru a revizní komise popřál hodně úspěchů v realizaci valnou hromadou schváleného programu.

Zápis zpracoval: Oldřich Broda, prom.právník