English Polski Česky Úvodní stránka
Není důležité
o pomoci přemýšlet,
důležité je pomoci!


č.ú.: 1657156389/0800
IBAN: CZ53 0800 0000
0016 5715 6389
SWIFT kód: GIBACZPX

Zápis z jednání valné hromady OS Svatá Barbora

16.6.2005
Zápis z jednání valné hromady Občanského sdružení Svatá Barbora, konaného dne 16.6.2005 v sále OKD, a.s. v Ostravě.

PhDr. Zdeněk Starý, předseda sdružení, zahájil jednání valné hromady, když osobně přivítal místopředsedu představenstva a ředitele pro lidské zdroje OKD, a.s. Ing. Lubomíra Langra a ostatní přítomné členy sdružení. Zároveň seznámil přítomné s následujícím programem valné hromady:

1) Návrh využití sponzorského daru OKD,a.s.
2) Volba předsedy valné hromady
3) Zpráva o činnosti občanského sdružení
4) Zpráva o hospodaření
5) Zpráva revizní komise
6) Návrh plánu činnosti do konce roku 2005
7) Návrh plánu rozpočtu do konce roku 2005
8) Volba členů výboru na další období
9) Volba členů revizní komise na další období
10) Různé
11) Závěr

Po konstatování, že z celkového počtu 46 členů občanského sdružení je na valné hromadě přítomno 29 členů (kteří zastupují celkem 86 hlasů), a že tedy valná hromada je usnášení schopná, předal slovo Ing. Langrovi.

Místopředseda představenstva OKD, a.s. Ing. Lubomír Langer ve svém krátkém vystoupení poděkoval jménem OKD, a.s. všem členům sdružení a sponzorům za jejich přístup k dalšímu zlepšení podmínek pro zajištění pomoci jednotlivým postiženým rodinám.

1) Předseda sdružení PhDr. Z. Starý následně přednesl návrh na využití sponzorského daru OKD,a.s., jehož přesný text je přílohou č. 1 k tomuto zápisu. Za situace, kdy ze strany pléna nebyl přednesen žádný protinávrh či pozměňující návrh k přednesenému způsobu rozdělení hlasů, předseda sdružení přednesl návrh způsobu hlasování o tomto návrhu využití sponzorského daru s tím, že takto přednesený návrh byl valnou hromadou jednomyslně přijat.

2) Předseda sdružení PhDr. Starý navrhl plénu jako předsedu valné hromady zvolit Ing. Jana Kuriala. Jednomyslným hlasováním delegátů valné hromady byl jejím předsedou Ing. Jan Kurial zvolen. Poté se Ing. Kurial ujal své funkce a dále ve smyslu schváleného programu řídil jednání valné hromady.

3) PhDr. Starý přednesl zprávu občanského sdružení za období od jejího vzniku (06/04) do konce května roku 2005. S odkazem na písemný materiál, který obdrželi všichni delegáti valné hromady ještě před jejím zahájením, vyzdvihl zejména některé důležité body. Konstatoval, že se podařilo splnit tři základní cíle – úkoly sdružení tj. oslovit rodiny pozůstalých, zajistit finance na činnost a v neposlední řadě zajistit řádnou propagaci občanského sdružení. Písemný text zprávy je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 2. Po přednesené zprávě nechal předseda valné Hromady Ing. Kurial o této hlasovat. Přednesená zpráva byla jednomyslně přijata.

4) Zprávu o hospodaření, která je rovněž součástí tohoto zápisu jako příloha č. 3 a byla všem delegátům k dispozici před zahájením valné hromady, přednesl člen výboru Ing. Jan Jurášek. Ten ve zprávě stručně zkomentoval příjmy a výdaje sdružení v roce 2004 a v období do 31. 5. 2005. Zpráva o hospodaření byla v rámci hlasování všemi přítomnými delegáty jednomyslně přijata.

5) Zprávu revizní komise přednesl za nepřítomného Ing. Lipovského předseda valné hromady Ing. Kurial. Konstatoval, že revizní komise neshledala závady v činnosti občanského sdružení. Hlasováním byla přednesená zpráva jednomyslně přijata.

6) Předseda výboru PhDr. Starý přednesl návrh činnosti Občanského sdružení Svatá Barbora v 2. pololetí letošního roku (který byl také součástí pozvánek na valnou hromadu). K tomuto nebyly ze strany přítomných vzneseny připomínky.

7) Člen výboru Ing. Jurášek přednesl návrh plánu rozpočtu do konce roku 2005. Zkomentoval předpokládané náklady, a navýšení příjmu oproti předpokladu a to hlavně navýšením darů. Přednesl aktualizovaný návrh na úpravu rozpočtu schváleného na jednání výboru v lednu letošního roku. Dále navrhl schválit dva nová základní pravidla a to aby výbor sdružení měl oprávnění provést převod v rámci jednotlivých kapitol rozpočtu při dodržení zásad hospodaření a nepřekročení celkového objemu rozpočtu a v případě navýšení příjmu než je předpokládáno navrhl, aby toto navýšení bylo převedeno do fondu příštího roku. V případě, že by toto navýšení příjmu bylo nutno použít v období do 30. 6. 2006 musela by o tom rozhodnout mimořádná valná hromada sdružení. Předseda jednání nechal hlasovat o předneseném návrhu činnosti (dle bodu 6 tohoto zápisu) a o návrhu rozpočtu do konce roku 2005 (včetně dvou navržených nových pravidel). K oběma návrhům nebyly připomínky a tyto byly schváleny všemi hlasy přítomných delegátů.

8),9) Ing.Gabriela Mechelová poté přednesla návrhy členů nového výboru, jakož i návrhy členů nové revizní komise občanského sdružení na další období.

Jako členové výboru byli jednomyslně zvoleni:
PhDr. Zdeněk Starý
Ing. Tomáš Belka
Ing. Gabriela Mechelová
PhDr. Věra Breijová
Ing. Vladislav Kaluža.

Jako členové revizní komise byli jednomyslně zvoleni:
Ing. Jan Kurial
Ing. Karel Lipowski
Ing. Lubomír Ciosk

10) V rámci různého předseda valné hromady Ing. Kurial přednesl plné znění návrhu výkladu ke stanovám Občanského výboru Svatá Barbora a to konkrétně k bodu 3., odst.3.1. stanov a to ve věci úmrtí zaměstnanců OKD,a.s. v rámci výkonu povolání před datem 01.01.1999. Ing. Kurial dal o takto předneseném návrhu hlasovat, když tento byl přijat valnou hromadou jednomyslně. Přesný text výkladu stanov je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

K dotazu ze strany jednoho ze zástupců členů sdružení Ing. Makovce (fa Čechpol), zda by nebylo možné plošně rozdělovat získané finanční prostředky do jednotlivých rodin Ing. Kurial vysvětlil daný postup tak, že všichni členové sdružení mají své důvěrníky, kteří mají možnost kontaktovat rodiny pozůstalých a na základě zjištěných potřebností jednotlivých rodin se podílet na přerozdělování finančních prostředků.
Ing. Kurial zejména zdůraznil, že finanční situace z objektivních důvodů není u všech rodin stejná.

V závěru různého přednesl předseda jednání návrh dopisu Občanského sdružení Svatá Barbora adresovaného předsedovi představenstva OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., panu Zdeňku Bakalovi a místopředsedovi představenstva OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., Ing. Petru Motlochovi. K tomuto návrhu nebyly ze strany přítomných vzneseny připomínky a přednesené znění dopisu bylo schváleno k odeslání..

11) Závěrem předseda valné hromady Ing. Kurial poděkoval všem za jejich účast a jménem členů nového výboru a nové revizní komise poděkoval delegátům valné hromady za vyslovenou důvěru.

Zápis zpracoval: Oldřich Broda, prom.právník