English Polski Česky Úvodní stránka
Není důležité
o pomoci přemýšlet,
důležité je pomoci!


č.ú.: 1657156389/0800
IBAN: CZ53 0800 0000
0016 5715 6389
SWIFT kód: GIBACZPX

Zápis z jednání valné hromady OS Svatá Barbora

14.6.2007
Zápis z jednání valné hromady Občanského sdružení svatá Barbora, konaného dne 14. 6. 2007 v sále OKD, a.s. v Ostravě

PhDr. Zdeněk Starý, předseda sdružení, zahájil jednání valné hromady, když osobně přivítal vedoucího útvaru pro lidské zdroje OKD, a.s Ing. Lubomíra Langra a ostatní přítomné členy sdružení. Zároveň seznámil přítomné s následujícím programem valné hromady, který byl následně jednomyslně schválen:

1)  Zahájení, volební a hlasovací řád
2) Volba předsedy valné hromady
3) Zpráva o činnosti občanského sdružení
4) Zpráva o hospodaření
5) Zpráva revizní komise
6) Návrh plánu činnosti do konce roku 2007
7) Návrh rozpočtu do konce roku 2007
8) Volba členů výboru na další období
9) Volba členů revizní komise na další období
10) Různé
11) Závěr

1) Po konstatování, že z celkového počtu 20 členů občanského sdružení je na valné hromadě přítomno 14 členů (kteří zastupují celkem 75 hlasů), a že tedy valná hromada je usnášeníschopná, předal slovo Ing. Langrovi.

Vedoucí útvaru pro lidské zdroje OKD, a. s. Ing. Lubomír Langr ve svém krátkém vystoupení vyzvedl přínos občanského sdružení pro děti, jejichž otec utrpěl při výkonu práce smrtelný úraz a poděkoval jménem OKD, a. s. všem členům sdružení a sponzorům za jejich přístup k dalšímu zlepšení podmínek pro zajištění pomoci jednotlivým postiženým rodinám. 

Předseda sdružení PhDr. Starý následně seznámil přítomné s návrhem volebního a hlasovacího řádu  (hlasování pomocí tabulek s počtem hlasů odpovídajícímu výši členského příspěvku, tj. 10.000 Kč = 1 hlas,  volba členů výboru a revizní komise bude provedena aklamací). K přednesenému návrhu volebního a hlasovacího řádu nebyly ze strany přítomných delegátů připomínky.

2) Předseda sdružení PhDr. Starý navrhl plénu jako předsedu valné hromady zvolit Ing. Jana Kuriala. Jednomyslným hlasováním delegátů valné hromady byl jejím předsedou Ing. Jan Kurial zvolen. Poté se Ing. Kurial ujal své funkce a dále ve smyslu schváleného programu řídil jednání valné hromady.

3) PhDr. Starý přednesl zprávu občanského sdružení za období od  poslední valné hromady dne 15. 6. 2006 do konce května roku 2007 (příloha č. 1 k tomuto zápisu). S odkazem na písemný materiál, který obdrželi všichni delegáti valné hromady ještě před jejím zahájením, vyzdvihl zejména některé důležité body. Mezi jiným uvedl, že v současné době občanské sdružení eviduje 94 aktivních dětí z celkového počtu 106 dětí v 54 rodinách s tím, že do sdružení byly na základě žádostí průběžně zahrnuty další dvě rodiny, jejichž otec zahynul před rokem 1999 a další dvě žádosti jsou v současné době ve vyřizování. Dále uvedl, že na základě rozhodnutí minulé valné hromady došlo k částečné profesionalizaci činnosti výboru vytvořením funkce výkonného tajemníka, který  mezi jednáními výboru vykonává jím stanovenou činnost na základě plné moci výboru. Do této funkce byla výborem sdružení ustanovena JUDr. Jiřina Kolderová. Vyzvedl také nové aktivity výboru, tj. uskutečnění zájezdu do Prahy pro 44 matek a dětí, který na přání matek zorganizoval výbor sdružení ve dnech 18. až 20. 5. 2007, a také přítomné informoval o záměru vyslat některé děti starší 12 let s pokročilou znalostí cizího jazyka na zahraniční pobyty spojené s jeho výukou. S ohledem na finanční prostředky, které má sdružení v současné době k dispozici je možno tento pobyt zajistit pro 4 až 5 dětí vybraných na základě žádosti zaslané výboru sdružení a jim posouzeného zájmu o tyto pobyty a míry znalosti zahraničního jazyka (na základě předchozího ověření formou podrobných dotazníků). Dále vysoce ocenil příklad rubáňových kolektivů z Dolu Darkov, kde 4 kolektivy ze svých prostředků věnovaly občanskému sdružení finanční dar v celkové výši 54.000,- Kč. K těmto kolektivům se zatím přidal jeden kolektiv z Dolu ČSM, který přispěl částkou 2.000,- Kč. V závěru poděkoval všem, kteří přispívají k úspěšné činnosti sdružení, zvláště vyzvedl přínos vedení OKD. Po přednesení zprávy o ní nechal předseda valné hromady Ing. Kurial hlasovat. Přednesená zpráva byla jednomyslně přijata.

4) Zprávu o hospodaření, která je rovněž součástí tohoto zápisu jako příloha č. 2 a která byla všem delegátům k dispozici před zahájením valné hromady, přednesl člen výboru Ing. Vladislav Kaluža. Ten ve zprávě okomentoval příjmy a výdaje sdružení v roce 2006 a v období do 31. 5. 2007. Dále podal zprávu o plnění rozpočtu v roce 2006 a o příspěvkové morálce členů sdružení od roku 2004. Zpráva o hospodaření byla v rámci hlasování všemi přítomnými delegáty jednomyslně přijata.

5) Zprávu revizní komise (příloha č. 3 k tomuto zápisu) přednesl Ing. Lipowski. Tento konstatoval, že revizní komise neshledala závady v činnosti občanského sdružení s tím, že byly dodržovány všechny normy a zásady platné pro činnost občanských sdružení. Doporučil delegátům jménem revizní komise schválit zprávu o činnosti sdružení, zprávu o hospodaření v roce 2006 a v období od 1. 1. do 31. 5. 2007 a návrh rozpočtu na rok 2007. Hlasováním byla přednesená zpráva jednomyslně přijata. 

6) Předseda výboru PhDr. Starý přednesl návrh činnosti Občanského sdružení Svatá Barbora v roce 2007 (který byl také součástí pozvánek na valnou hromadu a je přílohou č. 4 k tomuto zápisu). K tomuto návrhu nebyly ze strany přítomných vzneseny připomínky.

7) Člen výboru Ing. Kaluža přednesl návrh  rozpočtu do konce roku 2007 a  tím na celý rok 2007 (příloha č. 5 k tomuto zápisu). Okomentoval předpokládané příjmy a výdaje v tomto roce a předpokládaný hospodářský výsledek. Předseda jednání pak nechal hlasovat o předneseném návrhu činnosti sdružení (dle bodu 6 tohoto zápisu) a o návrhu rozpočtu na rok 2007. K oběma návrhům nebyly připomínky a byly schváleny všemi hlasy přítomných delegátů.

8) Ing. Gabriela Mechelová poté přednesla návrh členů nového výboru občanského   sdružení na další období. K navrženým členům výboru nebyly ze strany delegátů vzneseny připomínky.

Jako členové výboru byli aklamací jednomyslně zvoleni:
PhDr. Zdeněk Starý
PhDr. Věra Breiová
Ing. Gabriela Mechelová
Ing. Tomáš Belka
Ing. Vladislav Kaluža.
      
9) Ing.Gabriela Mechelová poté přednesla návrh členů nové revizní komise občanského   sdružení na další období. K navrženým členům revizní komise nebyly ze strany delegátů vzneseny připomínky.

Jako členové revizní komise byli aklamací jednomyslně zvoleni:
Ing. Jan Kurial
Ing. Karel Lipowski
Ing. Lubomír Ciosk

10)   Ing. Jan Kurial přednesl návrh na pokračování částečné profesionalizace činnosti občanského sdružení ve funkci výkonného tajemníka, který nebude členem výboru a bude mezi jednáními výboru vykonávat stanovenou činnost na základě výborem stanovené plné moci v souladu s plánem práce při dodržování platných zásad pro činnost sdružení. Tuto činnost bude vykonávat v souladu s rozhodnutím výboru sdružení i v období červenec 2007 až červen 2008 JUDr. Jiřina Kolderová na základě dohody o pracovní činnosti, přičemž její mzdu navrhl ponechat ve výši 8 000,- Kč. V dalším hlasování byla jednomyslně schválena mzda pro tajemnici ve výši 8 000,- Kč měsíčně.

Dále v různém informoval předseda sdružení PhDr. Starý přítomné o snížení počtu členů občanského sdružení (na stávajících 16 právnických a 4 fyzické osoby), a to z důvodu organizačních změn nebo na vlastní žádost. 

11) Závěrem předseda valné hromady Ing. Kurial poděkoval všem za jejich účast a členům nového výboru a revizní komise popřál hodně úspěchů v realizaci valnou hromadou schváleného programu.
      
Zápis zpracoval: Oldřich Broda, prom.právník